Verwijzers

Een gezin, een plan, een hulpverlener

Voor iemand met een diagnose op het gebied van het autistisch spectrum is het noodzaak snel hulp te kunnen krijgen. Ik werk laagdrempelig door directe telefonische informatie ( binnen 48 uur) of ‘face to face’ contact. Mijn hulp kan binnen 2 weken, goed en eenvoudig ingezet worden. Vanuit uw hulpvraag kunnen wij ‘een plan’ bieden.

Karin Wagteveld werkt samen met ervaren hulpverleners die goed thuis zijn in de hulpverlening vanuit WMO en vanuit de Jeugdwet.

Doelgroep:

Karin Wagteveld geeft professionele specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een indicatie op gebied van: ASS, AD(H)D, ODD, CD, MCDD, NLD, PTSS. Deze probleemgebieden overlappen elkaar dikwijls.

 • specifieke leer- en /of ontwikkelingsproblemen,
 • psychische stoornissen,
 • psychiatrische problemen,
 • lichamelijke en- of verstandelijke beperking

Doelen:

 • Vroeg signaleren van problemen, preventie, voorlichting, advisering, onderwijs of onderzoek.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling en het bevorderen, behoud of compenseren van de zelfredzaamheid. (zelfredzaamheidsmatrix bouwstenen 2 en 3)
 • Voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 23 jaar met een autismespectrum stoornis (ASS) wordt specialistische (ortho-)pedagogische ambulante hulpverlening geboden.
 • Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden, maar ook van de onmogelijkheden, de beperkingen van het kind, de hulpvraag en eigen kracht van de opvoeders.
 • Karin ondersteunt daar waar nodig. Ook als schaduw begeleidster in het onderwijs.
 • De begeleiding is bij een psychiatrische stoornis langdurig en varieert van een aantal uren per week tot een maandelijks contactmoment. Naast de begeleiding voor de jongere en zijn ouders is er meestal behandeling nodig door een hulpverleningsinstelling.
 • Afstemming van de aanpak op school, in de behandeling en op die van de jeugdhulpverlener is dan wel essentieel. De aanpak wordt ondersteund door de huisarts en/of wijkteam van de gemeente. Zo zijn er meestal doeltreffende wijzigingen te realiseren en werkt Karin integraal aan de jeugdhulpverlening.

Kwaliteit:

Dit bedrijf werkt volgens de normen van ISO 9001-2015 en is een gecertificeerde instelling. Karin Wagteveld heeft een beroepsregistratie als agogisch werker, jeugdhulpverlener en autismespecialist. Zij hecht veel waarde aan het bieden van effectieve en efficiënte hulp.
Dit is enerzijds te realiseren door het gebruik van ‘evidence based’ of ‘practice based’ interventies en anderzijds door continue monitoring van de effecten. Door dit tweesporenbeleid vergroten we de slaagkansen van de hulp en kan zij indien nodig op basis van effectgegevens de kwaliteit snel bij stellen.

Ketensamenwerking:

Samen met ketenpartners en andere hulpinstanties is Karin actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. Zij heeft veel expertise in huis en biedt effectief maatwerk thuis of op locatie in het netwerk van de cliënt. Doel van de verbinding is het combineren van kennis en vaardigheden om maatwerk te kunnen leveren voor specifieke problematiek en integrale jeugdzorg. Hierdoor is onnodige dure behandeling en uithuisplaatsing mogelijk te voorkomen.

Producten:

Karin geeft Ortho- pedagogische adviezen, ambulante begeleiding en hulp aan jeugdigen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin.

 • Jeugdhulpverlening: Jeugdigen van 0- 18 jaar
 • WMO begeleiding
 • Psycho- educatie: ‘ wie ben je en wat kun je’, gebruik van Brain Blocks
 • Begeleiding op school en thuis leren: Intensieve en effectieve hulp voor kinderen die dreigen voortijdig de school te verlaten of thuiszitten.
 • Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden, persoonlijke verzorging en ondersteuning bij uitvoeren van zelfstandige taken.
 • Testen: Studie- en beroepskeuzetesten, Vaardigheden- en capaciteitentesten, Persoonlijkheid- en intelligentietesten.
 • Online ondersteuning ‘ meekijken om te komen tot….’ Aan jeugdigen van 12-18 jaar met een ontwikkelstoornis.
 • Training ‘van samen naar alleen’ Karin zet de voor het kind meest passende methoden in. De methodiek: Oplossingsgerichte psychologie en het omzetten van problemen in vaardigheden is de basis van alle activiteiten.
 • Karin geeft ondersteuning bij ernstiger opvoed- en opgroei problematiek.
 • Kortdurende ondersteuning: Ortho -pedagogisch advies.
 • Logeerweekenden

Werkterrein

Friesland-Regios

Karin heeft een contract met de Friese gemeenten:
ZORG VOOR JEUGD in Friesland en WMO Harlingen, Waadhoeke, Smallingerland.

 

 

 

Innovatie

Door de samenwerking met andere zorgaanbieders kan er een breed pakket aan zorgarrangementen worden geboden.

Werkwijze

Karin Wagteveld werkt volgens een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem beslaat het gehele begeleidingsproces en een juiste hantering van de ISO normen betekent in de praktijk waarborg van kwaliteit. Hiermee wil Karin bereiken dat cliënten kwalitatieve begeleiding krijgen.

Binnen het bedrijf werkt Karin volgens de ISO normen en biedt zij het volgende Primaire Proces:

 1. Aanmelding en Intake
 2. Zorgovereenkomst
 3. Onderzoeksfase
 4. Adviesfase
 5. Het begeleidingsplan
 6. Evaluatie
 7. Nazorg

Klachten:

Karin Wagteveld voert een klachtenprocedure. Een officiële klacht dient u in te dienen via de mail: karin@karinwagteveld.nl en U ontvangt binnen 6 weken een reactie. We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Hebt u vragen over de hulpverlening in de breedste zin van het woord? Neem dan contact op met contact@karinwagteveld.nl.