Privacy statement

 Maakt De Schakel-educatief (DSE) gebruik van cookies?

DSE maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. We gebruiken uw IP-adres voor verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site bevat links naar andere sites en sites van (zakelijke)partners die niet tot DSE behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor privacy praktijken noch de inhoud van zulke site.

 

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In het AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw gegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Ik bewaar deze 20 jaar na het einde van de zorg.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat jij jouw toestemming intrekt, omdat succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen; gedurende de periode van betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens wordt gewist, indien DSE de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener, De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk aan een Excel-bestand, of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel als de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en als de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd het recht om, op grond van redenen die met jou specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader va de uitoefening van het openbaar gezag mocht DSE die zijn toegekend en indien te verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DSE of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.
Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals de profilering die betrekking heeft op de marketing.

Wil je gebruik maken van jouw rechten, dan doe je dat als volgt: je kan jou verzoek per e-mail sturen naar karin@karinwagteveld.nl of per post een verzoek sturen naar:

Karin Wagteveld, autismespecialist
Jacob Catsstraat 16
8862BS Harlingen

 Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: Inzage verzoek, rectificatie verzoek et cetera, en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.
Binnen een maand na ontvangst van het verzoek krijg je een reactie
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van DSE kun je contact opnemen met: karin@karinwagteveld.nl