Karin:

k ken de specifieke zorg voor het kind door mijn meer dan 40 jaar ervaring in het zeer speciaal- en regulier onderwijs en specialistische jeugdhulpverlening”

Missie

Als ervaren leerkracht speciaal onderwijs en Master Pedagoog in de integrale jeugdzorg werk ik samen met ouders, specialisten, scholen en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van mensen met “special needs”.

Ik ben actief als begeleider, coach, adviseur en voorlichter ten behoeve van mensen met ASS. Speciaal leerlingen met ASS problematiek die het school gaan als moeilijk ervaren kunnen rekenen op mijn hulp. We zorgen er preventief voor dat het kind naar school kan blijven gaan. Samen met het onderwijsveld en het Samenwerkingsverband werk ik mee aan passend onderwijs en draag ik bij aan een positief ontwikkelingsproces.

Op een professionele en respectvolle wijze werk ik aan de groei van mensen die ondersteuning nodig hebben. Hierbij help ik door methodisch te werken.

Ik ben oprecht nieuwsgierig naar de belevingswereld/gedachten wereld van de ander. Respect, begrip en humor vind ik belangrijk. Natuurlijk kijk ik naar de mogelijkheden en niet alleen naar de beperking.

Achter mij staat een breed professioneel netwerk. Zo zijn er voor mij mogelijkheden tot het delen van kennis, het verwijzen van cliënten naar andere hulpverlening en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zo kan ik u de juiste ondersteuning of een passend advies geven.

Mijn vakkennis houd ik jaarlijks bij door het volgen van cursussen, congresbezoek en het lezen van wetenschappelijke vakliteratuur.

Pedagogische visie

Een Afrikaans gezegde luidt: ‘It takes a village to raise a child’ Opvoeden gebeurd niet alleen thuis. Het gezin, de buurt, de school en de vriendengroep spelen ook een belangrijke rol.

Deze omgevingsfactoren hebben invloed op het ervaren probleem. Er is altijd een wisselwerking tussen aanleg van het kind en zijn omgeving. Goede steun, passend onderwijs en opvoeding kunnen er voor zorgen dat er met een stoornis beter is te leven.

Het meest essentiële voor een optimale ontwikkeling is de relatie: de jongere moet zich gehoord, gezien, gekend en erkend voelen. Voor de ouders van een kind dat extra zorg nodig heeft is Karin Wagteveld de ondersteuner en hulpverlener die zij zelf vragen of nodig hebben. Er kan preventief hulp op maat geboden worden voor deze gezinnen zodat dure behandeling voorkomen wordt.

Karin hecht veel waarde aan het bieden van effectieve en efficiënte hulp. Karin ’s rol en positie: zij neemt de opvoeding niet over, maar werkt sámen met het gezin aan een duurzame oplossing zodat de ouders en het kind weer zelfvertrouwen krijgen om op eigen kracht verder te kunnen.

Tijdens de hulpverlening zoekt zij met de ouders verbinding met mede- opvoeders bijvoorbeeld familieleden, vrienden, school en indien nodig met andere organisaties.

De aanpak wordt ondersteund door de huisarts en/of wijkteam van de gemeente. Zo zijn er meestal doeltreffende wijzigingen te realiseren.

Deze visie op opvoeden is de basis voor het handelen van de hulpverlening. Resultaat-, oplossings- en klantgerichtheid, samenwerken en verbinden en openheid en respect staan hierbij centraal.

Cliëntenraad

Karin hecht er veel belang aan dat cliënten en de ouders van kinderen die gebruik maken van de hulpverlening inspraak hebben binnen het bedrijf. Zij weten immers heel goed wat er verbeterd kan worden aan de hulpverlening. Karin weet dat en stimuleert daarom dat cliënten meepraten, meedenken en adviseren. In de wet is geregeld dat cliënten er recht op hebben om via een cliëntenraad hun belangen binnen het zorgaanbod te behartigen. De cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle cliënten (of een groep) van belang zijn.

Klachtenregeling

U heeft een klacht. Wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Ik vind het belangrijk om van u te horen als u niet tevreden bent. U kunt een mail sturen met de klacht. Ik neem uw klacht altijd serieus en ga direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit bespreek dan de klacht met een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. 

 

Wilt u weten of u hulp kunt krijgen of wilt u een professioneel advies? Neem dan telefonisch contact op: 085 – 87782 81 of stuur een mail naar contact@karinwagteveld.nl