Ouders

Hebt u een boos en opstandig kind dat niet meer aanspreekbaar is of een puber met mogelijkheden maar slechte prestaties op school? Is er sprake, of een vermoeden van specifieke leer- en /of ontwikkelingsproblemen, psychiatrische problemen, lichamelijke en- of verstandelijke beperking? Dan is waarschijnlijk de situatie thuis zodanig gecompliceerd dat u er wel hulp bij kunt gebruiken.

Karin is specialist in jeugd & opvoedhulp.

De hulp wordt bij u thuis geboden en in uw eigen vertrouwde omgeving. Samen bepalen we hoe we het door u ervaren probleem gaan aanpakken. U houdt zelf de regie.
Karin zoekt vaak de samenwerking met andere zorgaanbieders uit haar netwerk.

Wat biedt Karin Wagteveld?

Zij geeft praktische orthopedagogische adviezen, begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin.

 • Zij geeft ondersteuning bij ernstiger opvoed- en opgroei problematiek en onafhankelijk orthopedagogisch advies.
 • Autismehulpverlening: Karin biedt hulp aan jeugdigen van 4-18 jaar met een autisme spectrum stoornis en hun gezin. De gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jongeren bij het opgroeien met een vorm van autisme.
 • Psycho- educatie: Het leren omgaan met het ‘Zo zijn’ van de persoon en leren kijken naar de mogelijkheden. Gebruik van Brain Blocks.
 • Testen: Studie- en beroepskeuzetesten, vaardigheden- en capaciteitentesten, persoonlijkheid- en intelligentietesten.
 • Leerlingbegeleiding en thuis leren: Intensieve en effectieve hulp voor kinderen die dreigen voortijdig de school te verlaten of gedeeltelijk of permanente ontheffing hebben van de leerplicht.
 • Ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden, persoonlijke verzorging en uitvoeren van zelfstandige taken.
 • Training: het samen oefenen bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van taken.
 • Logeerweekeinden voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Hoe verder?

Uw zoon, dochter of gezin is of word bij Karin aangemeld voor ondersteuning. Zij gaat samen met u aan de slag!

Na het kennismakingsgesprek volgt de intake fase en krijgt u informatie over:

 • Protocol rond intake en begeleiding,
 • Algemene voorwaarden,
 • Klachtenregeling,
 • Privacy reglement

Wij beschermen uw privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken kom je met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij respecteren en handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de sinds 25 mei 2018 geldende verplichtingen die volgen uit Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je gegevens overdragen als we daartoe door de wet worden verplicht. Karin is verplicht om toestemming te vragen voor het opvragen of toesturen van persoonlijke gegevens. Zij mag zonder toestemming verslagen sturen naar de verwijzer of de overheid. Deze gegevens worden anoniem gemaakt zodat uw privacy gewaarborgd is.

De hulp kan betaald worden door middel van Zorg In Natura. Ik kan u, als u dat wenst, in contact brengen met het gebied- of wijkteam in uw woonplaats. Zij regelen dan de verwijzing voor u.

Ik hecht waarde aan het bieden van effectieve en efficiënte hulp. Zo duurt de hulp nooit langer dan nodig is.
Er wordt altijd samen gewerkt met ketenpartners als Onderwijs en GGZ.

Wilt u nog iets weten of u hulp kunt krijgen of wilt u een professioneel advies? Neem dan contact op of stuur een mail naar contact@karinwagteveld.nl